Skip navigation.
Home

Ing. Zdeněk Nevosád, CSc.

V oboru stavebnictví nabízíme:

 • posudková činnost (znalecké a odborné posudky),
 • poradenská, konzultační a vývojová činnost v inženýrském, pozemním i vodním stavitelství,
 • provádění (zaučení) speciálních nástřiků, nátěrů, stěrek a injektáží,
 • provádění injektáží betonových, cihelných a smíšených zdiv (dodatečné zpevnění, konzervace škodlivin, průsak netlakové vody.
 • nové aplikace stavebních materiálů

Pozemní stavitelství:

 • úpravy, vady a poruchy průmyslových podlah
 • vývoj silikátových speciálních maltovin (vsypy, polymercementové hmoty, cementové zálivky pro podlévání malými prostupy)
 • vývoj speciálních maltovin pro konstrukční vrstvy vozovek (studená recyklace vozovek, zlepšení a zpevnění zemin)
 • ochrana objektů před zemní vlhkostí
 • napojování hydroizolací (mimo kovové prvky vkládané do podřezaného zdiva)
 • nedestruktivní narovnávání zvednutých hran a rohů desek betonových podlah
 • posuzování kvality provedených prací

Inženýrské stavitelství - mosty, silnice:

 • ochrana betonových povrchů před společným působením mrazu a solí (mosty, zejména mostní římsy, silnice, zámková dlažba, opěrné zdi)
 • pochůzné vodonepropustné paropropustné stěrky na lávkách pro pěší
 • vývoj speciálních objemově stálých injektážních cementových malt pro mosty (pro předpjatý beton a pro opravy kaveren)
 • vývoj speciálních objemově stálých maltovin na bázi cementu pro technologii studené recyklace vozovek prováděnou in-situ
 • vývoj směsných maltovin na bázi vápen pro zlepšování zemin
 • speciální technologie (tartanový dilatační mostní závěr pro extrémní deformace, vodonepropustné zatěsnění mostních segmentů, aj.)
 • poradenství v oblasti speciálních betonů vozovek (válcovaný beton, drenážní beton, betony pro betonové vozovky, správkové materiály a technologie, komunikace s betonovou zámkovou dlažbou)
 • poradenství v oblasti speciálních technologií sanací všech stavebních konstrukcí (dodatečná konzervace a druhotné zpevnění prosakujících zdiv, mostních pilířů, těsnění pilířů a opěr před průsakem netlakové vody)
 • poradenství v rámci návrhů, údržby a oprav stavebních konstrukcí

Vodní stavitelství:

 • povrchová ochrana betonových přivaděčů
 • kontaktní injektáže (velkoplošné netěsnosti tl. do 0,5 mm)
 • speciální kašny (například z předpjatého betonu, nemá hydroizolaci, jen nátěry)

Naše činnost se opírá o:

 • Specializaci v oboru technologie stavebních materiálů, zejména betonu 
 • Specializaci na materiálovou životnost stavebních konstrukcí (beton, cihly, kámen) 
 • Spolupráci se specialisty dalších oborů
 • Spolupráci s odbornými firmami a s vysokými školami

O nás

Firma Ing. Zdeněk Nevosád byla zoložena v roce 1990. Od svého založení se profiluje jako stavební firma specializovaná na zavádění a vývoj nových materiálů a technologií. V posledních letech se věnuje ve zvýšené míře i znalecké, poradenské a konzultační činnosti.

Dosud největší úspěchy byly zaznamenány v rámci vývoje a následných aplikací epoxidových disperzí a vývoje směsných cementových a vápenatých pojiv. Tyto produkty se ukázaly být velmi perspektivní zejména v programu životnosti inženýrských, vodních i pozemních konstrukcí.